حسابرسی و حسابداری مالی و صنعتی

حسابرسی و حسابداری مالی و صنعتی

منابع آزمون حسابدار رسمی 1390

منابع آزمون حسابدار رسمی 1390 ناشر - نویسنده  نحوه مطالعه 
حسابداری       
  1- با توجه به سوال های حسابدار رسمی از سال 80
مروری جامع بر حسابداری مالی 2 جلدی ج1     نوروش مطالبی که تعداد تست و سوال تشریحی بیشتری دارند 
مروری جامع بر حسابداری مالی 2 جلدی ج 2 نوروش بر روی آنها بیشتر تاکید شود . مثل تلفیق و سرمایه گذاریها 
استانداردهای حسابداری  سازمان   
استاندارد شماره32  سازمان  2-  در صورت ضعف در صنعتی ابتدا  3 جلدی 
تست استانداردحسابداری اسکندری  اسکندری مطالعه شود .
مروری جامع بر حسابداری صنعتی ج 1     نوروش  
تست صنعتی  اسکندری 3-  60% تعداد تست های مالی از 25 تست برابر با 15
حسابداری صنعتی 1 اسکندری تست می شود .  ابتدا تست های تئوری و غیر محاسباتی 
حسابداری صنعتی 2 اسکندری و سپس فقط  تست ها ئی که 100% به جواب آن اطمینان 
حسابداری صنعتی 3 اسکندری داریم زده شود . 
جزوه حسابداری جناب دکتر مرادزاده  انجمن  4- جزوه دکتر مراد زاده حتما مطالعه شود 
 
 5- مطالعه پرسش و پاسخ فنی موارد حسابداری از سایت سازمان حسابرسی 
 
 
     
حسابرسی       
مروری جامع بر حسابرسی    نوروش  1-  مروری جامع حتما و تست های هر بخش به تفکیک 
تست استاندارد حسابرسی  فاضل و امانی  سراسری و آزاد و حسابدار رسمی مطالعه شود . 
تست استاندارد حسابرسی CPA فاضل و امانی  بسیاری از تست ها از تست های ارشد سالهای گذشته 
استانداردهای  حسابرسی  سازمان  طراحی می گردد . 
جزوه حسابرسی جناب شمس احمدی   انجمن  
2- کتاب استاندارد حسابرسی ایران با توجه به فهرست 
استاندارد اولویت بندی و مطالعه شود . به طور مثال ابتدا 
استاندارد های مربوط در گزارش نویسی 
 
3- نوشتن گزارش حسابرسی حسابدار رسمی از سال 80 
 
4- تمرین در جهت نوشتن گزارش در 35 تا 40 دقیقه 
 
 5- مطالعه پرسش و پاسخ فنی موارد حسابرسی از سایت سازمان حسابرسی 
 
6- تمرین تیپ گزارش حسابرسی در موارد زیر 
مشروط آثار  - مشروط محدودیت - رد آثار - رد محدودیت 
مشروط  آثار و محدودیت  توام -- دوگانه ترازنامه مشروط و سود و زیان رد و برعکس - ابهام و ........
 
       
مالیاتی        1- مطالعه دقیق بخشنامه های مهم  مالیاتی از سایت جامعه حسابداران رسمی 
پرسش و پاسخ مالیاتی  جامعه   
مالیتهای مستقیم 89 سمیعی  2- تمرین حل پرسش های مالیات حقوق و درامد مشمول مالیات جهت امتحان تشریحی 
مالیتهای مستقیم 90 دوانی   
تست مالیاتی  اسکندری 3- مطالعه قانون مالیات بر ارزش افزوده 
حسابرسی مالیاتی مهربانی   
حسابرسی مالیاتی دوانی 4- تمرین و تست مالیاتی 
         
قوانین        توجه : 
دیوان محاسبات  دوانی منظور از قوانین و سایر در اطلاعیه دبیرخانه هیات تشخیص حسابداران رسمی که به صراحت منابع را اشاره ننموده موارد زیر می باشد  .
مجموعه قوانین تجارت  دوانی  
تست قانون تجارت   اسکندی 1- قانون دیوان محاسبات کشور از ماده 1 تا 47
تست قانون تجارت  دوانی 2- قانون محاسبات عمومی از ماده 1 تا 140
  3- قانون تجارت 
  4- قانون ابزار های مالی 
  5- قانون بودجه تصویب شده هر سال کشور - سال 90
  6- قانون لایحه توسعه برنامه 5 کشور 
  7-قوانین شرکتهای دولتی
   
  به علت فرار بودن بند ا  تا 3 بشتر مطالعه و تست زده  شود . 
   
         
         
   
تست جامعه حسابداران رسمی مهربانی پس از مطالعه دقیق موارد ذکر شده سوال های تستی و تشریحی 
  سالهای گذشته حسابدار رسمی مطالعه شود . 
         
ارادتمند : مزدک کاظم زاده 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۰ساعت 13:36  توسط  مزدک کاظم زاده  |